Admin. & Support Team

Tashi Tobgay

Tashi Tobgay

ICT Manager

Admin. & support staff

Contact

Phone: 08-271313

Email: [email protected]


Ugyen Tsheten

Ugyen Tsheten

Operational Manager

Admin. & support staff

Contact

Phone: 08-271313

Email: [email protected]


Sonam Choki

Sonam Choki

Program Assistant

Admin. & support staff

Contact

Email: [email protected]


Tashi Wangchuk

Tashi Wangchuk

Mess Manager

Admin. & support staff

Contact

Email: [email protected]


Ugyen  Tshomo

Ugyen Tshomo

Accountant

Admin. & support staff

Contact

Phone: 08-271313

Email: [email protected]


Kelzang Deki

Kelzang Deki

Lib Assistant

Admin. & support staff

Contact

Email: [email protected]


Ms. Yeshey Lham

Ms. Yeshey Lham

Office Assistant

Admin. & support staff

Contact

Phone: 08-271313

Email: [email protected]


Ugyen Tshomo

Ugyen Tshomo

Asst. Librarian

Admin. & support staff

Contact

Phone: 08-271313

Email: [email protected]


Chencho Zam

Chencho Zam

Asst. Human Resource Officer

Admin. & support staff

Contact

Phone: 08-271313

Email: [email protected]


Tek  Maya Darjee

Tek Maya Darjee

Store Keeper

Admin. & support staff

Contact

Email: [email protected]


Pema Namgyel

Pema Namgyel

PA to President

Admin. & support staff

Contact

Email: [email protected]


Phuntsho Choden

Phuntsho Choden

Lib Assistant

Admin. & support staff

Contact

Phone: 08-271313

Email: [email protected]


Kencho Chophhel

Kencho Chophhel

ICT Assistant

Admin. & support staff

Contact

Phone: 08-271313

Email: [email protected]